Lutheran (Kansas City) High School Results

Boys Athlete Place Results
5000 Meter Run
17:28.88 SB Brandon Enke 13th Class 1 Boys
18:33.72 SB Josh Buchholz 43rd Class 1 Boys
19:31.52 SB Robert Widmer 103rd Class 1 Boys
20:07.67 SB Tyler Lamette-jones 126th Class 1 Boys
21:55.76 SB David Schneider 158th Class 1 Boys
23:46.78 SB Aric Holmes 163rd Class 1 Boys